Advocatenkantoor
Rietveld
 

Advocatenkantoor mr. I.P. Rietveld
Algemene Voorwaarden

Alle diensten worden verleend onder de volgende voorwaarden:

 1. Een zaak wordt behandeld op basis van een in het begin van de zaak afgesproken vergoeding, welke wordt vastgelegd in een overeenkomst tot dienstverlening. De cliënt(e) wordt geacht daarmee akkoord te zijn gaan indien hij/zij niet binnen 14 dagen na het vastleggen van de vergoeding tegen de hoogte van de vergoeding heeft geprotesteerd.
 2. Op alle overeenkomsten Advocatenkantoor mr. I.P. Rietveld en cliënten is Nederlands recht van toepassing. Alleen de rechtbank te Arnhem is bevoegd kennis te nemen van geschillen terzake voornoemde overeenkomsten.
 3. Indien een cliënt(e) aanspraak maakt op gefinancierde rechtsbijstand (een toevoeging), en deze wordt geweigerd door de Raad voor Rechtsbijstand, dan is de cli¬≠ënt(e) verplicht, ook indien de zaak niet wordt doorgezet, de reeds gewerkte uren volgens het overeengekomen tarief te betalen.
 4. Declaraties moeten voldaan worden binnen 14 dagen na factuurdatum bij gebreke waarvan, vanaf het ogenblik waarop cliënt in verzuim is geraakt, verschuldigd worden:
  • de buitengerechtelijke incassokosten van 15% van het als hoofdsom verschuldigde bedrag met een minimum van €200,00.
  • een rente van 1% per maand over het niet tijdig betaalde bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend zal worden.
  • plus alle kosten in rechte en ter executie ter incasso gemaakt waarbij de daaraan door de advocaat bestede tijd dient te worden vergoed volgens het overeengekomen uurtarief voor niet gefinancierde rechtsbijstand.
 5. Het overeengekomen tarief zal jaarlijks op 1 januari door Advocatenkantoor mr. I.P. Rietveld worden aangepast met het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie.
 6. In geval van verschil van mening over hetgeen aan cliënt in rekening is gebracht zijn de administratiegegevens van Advocatenkantoor mr. I.P. Rietveld bindend.
 7. Opdrachten tot het instellen van beroep, verzet, hoger beroep of cassatie, of het aanwenden van enig ander rechtsmiddel, worden door Advocatenkantoor mr. I.P. Rietveld uitsluitend aanvaard indien de cliënt uiterlijk 8 dagen voor het verlopen van de termijn schriftelijk opdracht verstrekt en Advocatenkantoor mr. I.P. Rietveld de opdracht heeft aanvaard. De aanvaarding (of weigering) wordt altijd schriftelijk bevestigd. Indien cliënt uiterlijk twee dagen voor het einde van de termijn geen bevestiging heeft ontvangen dient hij dit telefonisch te melden.
 8. De aansprakelijkheid van iedere advocaat werkzaam bij het kantoor mr. I.P. Rietveld advocaten wordt beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering ter zake van een gemaakte beroepsfout zal worden uitgekeerd vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Momenteel is het maximum van voornoemde verzekering €453.780,21 per gebeurtenis en €907.560,43 per jaar. De aansprakelijkheid van iedere advocaat verjaart een jaar na de aansprakelijkheid veroorzakende gebeurtenis. De schade zal opeisbaar zijn op het moment dat de verzekeraar uitkeert. Bij het inschakelen van derden zal steeds de benodigde zorgvuldigheid in acht worden genomen, doch voor tekortkomingen van deze derden is het kantoor mr. I.P. Rietveld advocaten niet aansprakelijk.
 9. Indien een beroepsfout aan cliënt bekend wordt dient hij/zij deze onmiddellijk nadat cliënt van deze beroepsfout kennis heeft gekregen schriftelijk aan Advocatenkantoor mr. I.P. Rietveld te melden en mede te delen of hij/zij de desbetreffende advocaat aansprakelijk wenst te stellen. Indien voornoemde mededelingen achterwege blijven en de gebeurtenis wordt daardoor niet tijdig gemeld aan de verzekering zijn de gevolgen van die te late melding voor rekening van cliënt.
 10. Indien cliënt niet tevreden is over de wijze waarop mr I.P. Rietveld de zaak behandelt, dient cliënt dit eerst te bespreken met mr I.P. Rietveld. Indien de klacht niet naar tevredenheid afhandelt, kan cliënt zich wenden tot de geschillencommissieadvocatuur en/of de Orde van Advocaten.