Advocatenkantoor
Rietveld
 

Personen- en Familierecht

Dit houdt onder ander in:

  • Echtscheiding,
  • alimentatie,
  • omgangsregeling,
  • huwelijksvermogensrecht,
  • ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

Voorbeeld: Alimentatie -1

In beginsel wordt alimentatie pas op nihil gesteld vanaf de datum, waarop het verzoekschrift is ingediend bij de Rechtbank. Bij het bepalen van de ingangsdatum van een (eventuele) wijziging heeft de rechter op grond van artikel 1:402 BW een ruime discretionaire bevoegdheid. Volgens vaste rechtspraak dient de rechter in het algemeen behoedzaam gebruik te maken van die bevoegdheid waar het gaat om een wijziging over een periode in het verleden, gelet op de mogelijk ingrijpende financiële gevolgen daarvan.

In een zaak waarin de alimentatiegerechtigde acht jaar had stilgezeten, nadat de alimentatieplichtige had aangegeven, zonder rechterlijke uitspraak, niet meer te gaan betalen, na de verdeling van een aanzienlijk vermogen, heeft het hof geoordeeld dat het feit dat de alimentatiegerechtigde acht jaar had stilgezeten doet vermoeden dat de alimentatiegerechtigde kennelijk geen behoefte (meer) had aan die bijdrage. Ook het feit dat in dit geval de wijziging van de alimentatie met terugwerkende kracht niet zal leiden tot ingrijpende (financiële) consequenties, acht het hof in deze zaak nihilstelling met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2002 redelijk.

Overigens verjaart een alimentatieaanspraak na vijf jaar, dus over de periode 2002 tot 2007 had de alimentatiegerechtigde sowieso geen aanspraak meer kunnen maken op alimentatie.

Meer informatie over Alimentatie
Over de wijze waarop alimentatie wordt berekend kunt u vinden op www.rechtspraak.nl onder Procedures, Landelijke-regelingen, sector-familie-en-jeugdrecht, werkgroep alimentatienormen. Om de behoefte aan alimentatie te kunnen bepalen is het van belang te weten wat het gezinsinkomen was ten tijde van het uit elkaar gaan en tevens (in het geval van kinderalimentatie) welk kindgebonden budget er toen werd ontvangen.

Voorbeeld: Alimentatie -2

In het geval dat een man gedurende het huwelijk het minderjarige kind van partijen seksueel had misbruikt, hoefde de vrouw de man geen alimentatie te betalen.

Voorbeeld: Verdeling

In een echtscheidingsprocedure kwam aan de orde de verdeling van de waarde van de echtelijke woning. Tijdens hun huwelijk hadden partijen een huis gebouwd op een stuk grond dat de man van zijn ouders had gekocht met een lening die bij uitsluiting aan hem werd verstrekt door zijn ouders, waarvan vervolgens een deel werd kwijtgescholden.

De man stelde zich op het standpunt dat de grond van hem was en daarmee dan ook het huis dat daarop was gebouwd, zodat de vrouw alleen aanspraak kon maken op een het bedrag dat was geïnvesteerd in de bouw van de woning. Dat bedrag was zeer laag gelet op de waarde van de woning ten tijde van de verdeling.

De Rechtbank was van mening dat de woning toch in de gemeenschap was gevallen, zodat de vrouw aanspraak kon maken op de helft van de overwaarde van de woning.

Voorbeeld: Omgangsregeling

Herhaaldelijk voer ik procedures voor het weer op gang brengen van een omgangsregeling, die eenzijdig is stopgezet, vanwege een voorval tussen de ouders van de kinderen.

Ook in een Kort Geding procedure worden partijen in zo’n zaak steeds vaker doorverwezen naar Lindenhout om door middel van gesprekken samen te komen tot een oplossing van hun problemen en het verbeteren van de communicatie.

Uiteindelijk is het van het grootst mogelijke belang dat een kind met beide ouders een goed contact heeft.

Voorbeelden: